Stakepool

Là một cộng đồng hoạt động dựa trên sự phi tập trung, Eastern Town Hall cũng vận hành một nhóm cổ phần hay còn gọi là node xác thực có tên là C3ETH, viết tắt của Cardano Community Catalyst Eastern Town Hall. Nhiệm vụ là trở thành một trong những thành viên trong mạng Cardano chuyên duy trì và bảo mật mạng lưới blockchain bằng cách ủy thách một số tài sản ADA và tham gia vào quá trình khai thác block. Phần thưởng từ hoạt động này được chia sẻ giữa kho bạc của cộng đồng và những người được ủy quyền (những người hoặc thành viên cộng đồng có tiền điện tử tham gia trong quá trình này).

Nhóm Tòa thị chính phía Đông đang nỗ lực làm việc để duy trì và phát triển các Cộng đồng Cardano cấp cơ sở tại Đông bán cầu. Chúng tôi cung cấp các nguồn tài nguyên về Cardano với đa ngôn ngữ, tổ chức các cuộc họp tại Tòa thị chính hai tuần một lần và vận động cho các cộng đồng của chúng tôi.

Please support us as we continue expanding our reach to friends and people in the Eastern Hemisphere, spreading the positivity and impacts that could be derived from the development of the Cardano blockchain, especially with Catalyst Project. Please support us by delegating a portion of your ADA to our stake pool C3ETH.

Hãy ủng hộ chúng tôi trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận với bạn bè và mọi người ở Đông bán cầu, truyền bá tính tích cực và tác động bắt nguồn từ sự phát triển của chuỗi khối Cardano, đặc biệt là với Dự án Catalyst. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách ủy thác một phần ADA của bạn cho nhóm cổ phần C3ETH của chúng tôi.

Cảm ơn bạn 😊.

Thông tin Stake Pool

  • Pool Ticker: C3ETH
  • Pool ID: f0a112d12e435e9659f80a41236daf525e08189702a25a7d0876f962
  • Pool View: pool17zs395fwgd0fvk0cpfqjxmd02f0qsxyhq2395lggwmukycj5rqm
  • Margin Cost: 4%
  • Fixed Cost: 340 ADA
  • Pledge: 2,500 ADA

Ủy thác và hưởng tiền thưởng như thế nào?