17/12/2022

Hợp tác cộng đồng rộng rãi

Clint Alexander

  • Chủ đề: Giao thức Tangent DeFi cho NFT

  • Danh mục: Sản phẩm và Dịch vụ

  • Mô tả : Sử dụng DeFi để đính kèm tiện ích tài chính vào NFT bằng Giao thức Tangent không cần xác thực

  • Ngôn ngữ : Tiếng Anh

  • Trang web : https://tangent.art/

  • Ghi âm (nếu có) : N/A