Tải lên bản ghi hình

  1. Vui lòng chia sẻ bản ghi hình trong vòng 5 ngày sau khi ghi hình.

  2. Vui lòng tải các bản ghi lên kênh của riêng bạn. Nhưng tại ETH, chúng tôi tải các bản ghi lên Tài khoản Youtube ETH của mình để cho phép mọi người theo dõi các cuộc thảo luận, phiên và hội thảo.

  3. Sau đó, vui lòng gửi email có tiêu đề và mô tả cho bản ghi hình của bạn tới easterntownhall@gmail.com .