Mẫu đăng ký

Đăng ký thông qua liên kết sau: Đăng ký nhóm phòng

  1. Đăng ký vào mẫu trên.
    Sau khi phiên quản trị được chấp nhận, phòng của bạn và tiêu đề/chủ đề của phòng sẽ được thông báo ở cuối Tòa thị chính cho cộng đồng và một mô tả ngắn sẽ xuất hiện trên <https://easttownhall.com/guests/actual name_here>

  2. Kiểm tra thông báo của chúng tôi trong Project Catalyst Announcement Telegram vài giờ trước Tòa thị chính để xác nhận nhóm phòng của bạn.