Giới thiệu

Dự án Catalyst là một loạt thử nghiệm nhằm tạo ra mức độ cao nhất cho sự đổi mới cộng đồng. Catalyst đưa quản trị trực tuyến vào chuỗi khối Cardano bằng cách cho phép cộng đồng tự xác định các ưu tiên để phát triển. Đồng thời cho phép những người tham gia triển khai tài trợ cho các đề xuất giải quyết các thách thức và tận dụng các cơ hội phát sinh trong vòng đời của Cardano.

Quỹ dự án Catalyst sẽ được triển khai mỗi sáu tuần và thu hút những ý tưởng mới từ những người tham gia. Mỗi đề xuất phải phù hợp và tập trung vào thách thức do nhóm Dự án Catalyst hoặc cộng đồng Dự án Catalyst đưa ra.

Để nhận được quỹ tài trợ, các đề xuất sẽ trải qua quy trình sàn lọc để đánh gia tính khả thi, tác động và khả năng kiểm toán bởi nhóm giám định đề xuất. Sau khi các đề xuất đã được thông qua, chúng sẽ được cộng đồng bình chọn và quỹ sẽ được phân phối dưới dạng ADA cho các dự án chiến thắng.

Xem tất cả các đề xuất của mỗi thách thức trong mỗi vòng tài trợ từ Cardano Ideascale.