Chuỗi hợp tác chéo

Quy mô quỹ: 900.000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịch

Tóm tắt thử thách

Tiểu sử

Tại sao Thử thách này là cần thiết?

 • Chủ nghĩa bộ lạc & chủ nghĩa tối đa đều có hại.
 • Chúng ta đang ở trong tương lai đa chuỗi.
 • Khả năng tương tác là chìa khóa.
 • Chúng tôi cần các sáng kiến để tăng cường giao tiếp, điều phối và cộng tác giữa các chuỗi.
 • Chúng tôi có những thách thức chung. Hãy cùng nhau giải quyết những vấn đề đó.

Những thách thức chung cho tất cả các cộng đồng blockchain

Bạn có thể kết bạn với ai đó từ bên ngoài hệ sinh thái Cardano và giải quyết một hoặc nhiều thách thức phổ biến sau:

 • Nhận thức & Hiểu biết
 • Tổ chức & Quản trị
 • Văn hóa, Đa dạng & Hòa nhập
 • Đổi mới & Ra quyết định
 • Công cụ & Nền tảng Cộng tác
 • Khuyến khích tham gia
 • Chi phí & Hiệu quả
 • Quy định & Tuân thủ
 • Bảo mật & Quyền riêng tư

Ví dụ về các đề xuất bạn có thể gửi cho thử thách này

Đây là một thách thức mở chào đón bất kỳ đề xuất nào hướng đến sự hợp tác xuyên chuỗi, đồng đổi mới và khả năng tương tác. Đây có thể là bất kỳ dự án, sáng kiến, giải pháp, công cụ hoặc dịch vụ nào do cộng đồng lãnh đạo. Ví dụ:

 • Triển khai kỹ thuật mới kết nối Cardano với các blockchain khác và ngược lại (SDK, API, cầu nối, v.v.)
 • Các ý tưởng quản trị từ các chuỗi khác được thực hiện như một phần của lộ trình Voltaire
 • Các dự án đã thành công khi mở rộng từ các chuỗi khác sang Cardano
 • Mở rộng các dự án dựa trên Cardano sang các chuỗi khác
 • Oracles và các công cụ khác để giải thích và tương tác với dữ liệu chuỗi chéo
 • Các giải pháp do chất xúc tác tạo ra được các chuỗi và cộng đồng khác chấp nhận
 • Các dự án nghiên cứu, giáo dục, tiếp cận và đổi mới chung với các chuỗi và cộng đồng khác (ví dụ: podcast, hackathons, hội thảo trên web, trung tâm giao tiếp, tài nguyên giáo dục)

Đối tượng Cộng tác là ai?

Bất kỳ chuỗi nào và cộng đồng của họ đều được hoan nghênh nhưng dưới đây là một số ý tưởng về vị trí ưu tiên:

Tại sao nó lại quan trọng?

Chúng ta có thể là Catalyst tạo nhận thức đa chuỗi và khả năng tương tác của các blockchain đảm bảo thành công chung trong kinh tế tiền điện tử.

Thành công trông như thế nào?

Hợp tác tạo ra giá trị giữa Project Catalyst và các cộng đồng khác, thông qua cả các sáng kiến kỹ thuật và phi kỹ thuật.

Các chỉ số chính để đánh giá

Để đánh giá mức độ thành công của thử thách, chúng ta có thể theo dõi:

 • Tăng trưởng hoạt động trên chuỗi do triển khai chuỗi chéo mới
 • Số lượng đề xuất bao gồm cả những người tham gia từ các cộng đồng blockchain khác
 • Số lượng triển khai kỹ thuật kết nối Cardano với các blockchain khác
 • Ý tưởng từ các chuỗi khác do Catalyst thực hiện
 • Các dự án và dApps từ các chuỗi khác được triển khai trên Cardano
 • Các giải pháp do Catalyst tạo ra được các chuỗi / cộng đồng khác chấp nhận
 • Số lượng sự kiện / hội thảo / phiên họp được sắp xếp với các cộng đồng khác
 • Số lượng các sáng kiến lâu dài với các nhóm chuỗi chéo (các thành viên từ các cộng đồng blockchain khác nhau cùng nhau)