Cuộc di cư vĩ đại (từ Ethereum)

Quy mô quỹ: 500.000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Làm cách nào để chúng tôi có thể giúp dApp và các dự án khác mở rộng hoặc chuyển hoàn toàn từ Ethereum sang Cardano một cách dễ dàng và nhanh chóng?

Tại sao nó lại quan trọng?

Nhiều dự án đang bị mắc kẹt trên các blockchain dựa trên EVM như Ethereum và đang tìm kiếm giải pháp. Cardano có thể kaf giải pháp nhanh và rẻ hơn để sử dụng.

Thành công trông như thế nào?

Các dự án đã lên kế hoạch hoặc đã khởi chạy trên một triển khai blockchain dựa trên EVM trong hệ sinh thái Cardano và có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng.

Các chỉ số chính để đo lường

  • Số lượng dự án di chuyển
  • Số lượng người dùng của các hợp đồng thông minh này sau khi chuyển sang hệ sinh thái Cardano

(Các chỉ số có thể được cải thiện bằng cách tài trợ cho các dự án trực tiếp triển khai thứ gì đó hoặc các dự án giúp xây dựng công cụ để triển khai dễ dàng hơn)

Tóm tắt thử thách

Hệ sinh thái Cardano, mặc dù được viết bằng Haskell, luôn có kế hoạch cung cấp đường dẫn cho các dự án được triển khai trên blockchain dựa trên EVM (như Ethereum) để chuyển sang hệ sinh thái Cardano. Ngoài ra, các dự án phù hợp hơn với phương pháp kiểu tài khoản (thay vì UTXO) cũng tồn tại và chúng tôi muốn các dự án này cũng có thể sử dụng được từ hệ sinh thái Cardano.

Để thực hiện được phần này của lộ trình, nhiều nỗ lực hiện đang được tiến hành như KEVM, IELE, ERC20 Converter và Milkomeda. Các dự án này đang đạt đến điểm mà chúng đủ trưởng thành để mọi người có thể triển khai sử dụng chúng hoặc xây dựng công cụ cho chúng và vì vậy đã đến lúc bắt đầu chào đón các dự án đến với Cardano.

Bạn có thể nghe Charles nói về tầm quan trọng của điều này trong video “The Island, The Ocean and the Pond” của anh ấy

{{<youtube k8a6tX53YPs>}}