Vận động để có luật pháp công bằng

Quy mô quỹ: 300.000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của các chính phủ và sự xâm phạm pháp luật và các chính sách thuế không công bằng trên cơ sở liên tục?

Tại sao nó lại quan trọng?

Để chúng tôi có luật pháp thuận lợi, quyền riêng tư, giảm thuế và một môi trường tích cực để áp dụng hàng loạt tiền điện tử.

Sucess trông như thế nào?

Chúng tôi đã quản lý để trì hoãn hoặc đảo ngược luật ảnh hưởng đến việc chấp nhận tiền điện tử và hỗ trợ các cộng đồng và tổ chức địa phương như Coincenter

Các chỉ số chính để đo lường

  • Số khu vực pháp lý được ủng hộ thông qua vận động
  • Số lượng luật đã được sửa đổi
  • Số lượng chuyên gia về quy định, luật sư và các thành viên khác có liên quan
  • Số lượng quan hệ đối tác và cộng tác với các tổ chức và tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì cùng một mục đích
  • Số phiếu bầu của các chính trị gia tham gia

Tóm tắt thử thách

Ý tưởng đằng sau thách thức này là tài trợ cho các chuyên gia về quy định, luật sư và chính trị gia, những người có thể thúc đẩy việc tạo ra một môi trường luật có lợi hơn hoặc ít gây hại hơn cho không gian tiền điện tử, tập trung vào PoS và các đặc thù của Cardano.

Thông qua thách thức này, chúng tôi có thể tài trợ cho các đề xuất tìm kiếm sự chấp nhận của Cardano trong một số khu vực pháp lý nhất định, như đã xảy ra gần đây với Bitcoin ở El Salvador.

https://www.coindesk.com/policy/2021/09/07/bitcoin-now-legal-tender-in-el-salvador-marking-world-first

Vận động và giáo dục các chính trị gia hợp lý để có thể cầu xin việc tạo ra các quy tắc thuận lợi hơn về thuế, sử dụng tiền điện tử và quyền riêng tư cao hơn cho người dùng tiền điện tử.

Vào tháng 8 năm 2021, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cho luật không khoan nhượng đối với hệ sinh thái tiền điện tử. Chúng tôi có ít tiếng nói để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi trong giai cấp chính trị. Các sáng kiến như Trung tâm tiền xu rất quan trọng để bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của các chính phủ độc tài và luật pháp thỏa hiệp?

https://www.vice.com/en/article/4avpp3/cryptocurrency-lost-big-in-senate-infraosystem-bill-provision-now-what