Cải tiến Cố vấn Cộng đồng

Quy mô quỹ: 100.000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Cố vấn cộng đồng là một vai trò quan trọng đang phát triển của Project Catalyst và cần một địa điểm và ngân sách để gửi các đề xuất nhằm cải thiện hiệu suất của họ.

Tại sao nó lại quan trọng?

Cố vấn Cộng đồng đang phải đối mặt liên tục với những thách thức nhưng không có khả năng chủ động đồng thiết kế sự nhạy bén của họ.

Thành công trông như thế nào?

Cố vấn cộng đồng (CA) gửi đề xuất với tư cách là một Nhóm để cải thiện hiệu suất, hoạt động và sự phát triển của CAs.

Các chỉ số chính để đánh giá

  • Số lượng công cụ mới được phát triển
  • Số lượng các cơ chế mới để đánh giá và cho điểm các đề xuất
  • Số lượng đề xuất bảo trì và nhóm được tạo
  • Số lượng ý tưởng vượt trội

Tóm tắt thử thách

Cố vấn Cộng đồng (CA) và Cựu Cố vấn Cộng đồng (vCA) là những người đóng vai trò quan trọng trong quy trình quản lý Project Catalyst hiện tại. Họ đánh giá các đề xuất và bằng cách làm đó, cung cấp phản hồi cho những người đề xuất để cải thiện ý tưởng của họ cho quỹ tiếp theo, đồng thời hỗ trợ cử tri quyết định đề xuất nào sẵn sàng hơn, có cơ hội thành công cao hơn và tác động đến hệ sinh thái Cardano.

Bằng cách cải thiện quy trình đánh giá, chúng ta cải thiện toàn bộ quy trình Catalyst. Do đó, thử thách này nhằm mục đích đẩy nhanh sự phát triển của toàn bộ quá trình đánh giá Catalyst.

Các định hướng tiềm năng

  • Xây dựng các công cụ mới để cải thiện công việc của CA hoặc vCA
  • Duy trì nguồn lực chung của CA và vCA, phối hợp với cộng đồng và với IOG
  • Đánh giá các mô hình đánh giá và cho điểm đề xuất khác nhau
  • Phát triển hệ thống danh tiếng cho CA và vCA
  • Xây dựng và đánh giá các cơ chế đãi ngộ mới cho (v) CA