Thục đẩy Catalyst & Cố vấn

Quy mô quỹ: 500.000 đô la Mỹ được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Khởi nghiệp đổi mới và đồng sáng tạo là mạch máu của Cardano. Nhiều dự án kinh doanh giai đoạn đầu hiện đang triển khai vào hệ sinh thái Cardano và Catalyst muốn thúc đẩy nhiều thành công tiên phong.

Cần phải làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy tốt nhất các dự án do Catalyst tài trợ bằng cách cung cấp các con đường dẫn đến các chương trình hỗ trợ kinh doanh, đầu tư và cố vấn chuyên nghiệp.

Điều này rất quan trọng đối với Catalyst vì những ý tưởng tuyệt vời cần được nuôi dưỡng và các nhóm nhỏ cần được tiếp cận với chuyên môn và công cụ kịp thời ngoài những công cụ mà họ có sẵn.

Thử thách này nhằm tìm kiếm các chương trình tăng tốc cấp chuyên nghiệp và Vườn ươm Doanh nghiệp để thúc đẩy, đồng phát triển và cung cấp các chương trình xây dựng liên doanh với Catalyst. Mục tiêu là giúp thúc đẩy những thành công ban đầu của các dự án do Catalyst tài trợ và biến chúng thành các dự án có khả năng đầu tư cao. Điều này giúp các dự án do cộng đồng tài trợ theo dõi nhanh các nguồn lực và kiến thức chuyên môn sẽ giúp các nhóm xây dựng bí quyết và chiến lược vô giá bằng cách lấp đầy những khoảng trống trong khả năng hiện tại của họ.

Chìa khóa của thách thức này là sự phù hợp của đề xuất với thách thức? Và thành công sẽ được đo lường như thế nào trong phạm vi của dự án và hơn thế nữa?

Những người đề xuất nên xem xét kỹ lưỡng việc cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm và lịch sử thành công của họ, đồng thời cung cấp cho các cử tri và người đánh giá Catalyst thông tin hỗ trợ về cách tiếp cận hoạt động của dự án để đạt được các mục tiêu đã nêu trước đó. Càng chi tiết càng tốt.

Chúng tôi dự đoán rằng một số đề xuất giải quyết thách thức này sẽ được tài trợ trong Quỹ 7 và chúng tôi hy vọng cộng đồng có cách tiếp cận danh mục đầu tư để lựa chọn các dự án từ các khu vực khác nhau trên thế giới hoặc nhiều chủ đề liên quan đến việc áp dụng các dự án dựa trên Cardano và toàn bộ hệ sinh thái Cardano.

tại sao nó lại quan trọng?

Kiến thức là sức mạnh và việc cho phép dự án tiếp cận với mạng lưới phân tán gồm những người cố vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp sẽ giúp các dự án phát triển mạnh mẽ hơn và nhanh hơn. Catalyst muốn các tổ chức và nhóm có thành tích về ươm tạo và tăng tốc kinh doanh đăng ký tham gia.

Thành công trông như thế nào?

  • Tiếp cận nguồn vốn tài chính, con người và trí tuệ để thúc đẩy sự thành công của các dự án do Catalyst tài trợ
  • Các chương trình chia sẻ trên tinh thần đồng sáng tạo, sẵn sàng cộng tác với chúng tôi tại Catalyst, các bên liên quan của Cardano và nhóm thuần tập của Catalyst.

Các chỉ số chính để đánh giá

  • Số lượng dự án có thể được đẩy nhanh trong phạm vi tài trợ
  • Số lượng người cố vấn và nhà đầu tư có thể tham gia vào hệ sinh thái
  • Phân phối các chương trình trên khắp thế giới để phục vụ các đối tượng khác nhau
  • Chất lượng và sức mạnh của các cơ hội mà mỗi chương trình tăng tốc mang lại