Quan hệ đối tác để áp dụng toàn cầu

Cardano có thể tham gia vào quan hệ đối tác toàn cầu với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Nhóm Ngân hàng Thế giới, để thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt không?

Quy mô quỹ: 30.000 USD được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Các giao thức đối tác nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng quốc gia và hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững bằng cách cung cấp các giải pháp blockchain cho chính quyền địa phương và người dân. Công việc của Cardano sẽ là một phần của các dự án phát triển rộng lớn hơn đang thực hiện. Những người đề xuất cung cấp mô hình khung quan hệ đối tác cho từng tổ chức quốc tế được đề cập để Quỹ Cardano triển khai thêm.

Tại sao nó lại quan trọng?

Sự hợp tác với các cơ quan Quốc tế làm việc trong thế giới đang phát triển sẽ đẩy nhanh việc áp dụng hàng loạt cho các giải pháp blockchain của Cardano.

Thành công trông như thế nào?

Thành lập các Trung tâm Cộng đồng Địa phương tại 130 quốc gia do Quỹ Cardano hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức quốc tế

Các chỉ số chính để đánh giá

  • 10 đề xuất được đưa ra để bỏ phiếu
  • Các quan hệ đối tác được chính thức hóa trong 3 tháng bởi Cardano Foundation
  • Trung tâm cộng đồng địa phương được thành lập sau 6 tháng

Tài liệu tham khảo

  1. Đề xuất cài đặt thử thách ban đầu