Mô hình kinh doanh NFT

Những trường hợp sử dụng không phải Nghệ thuật nào của NFT có thể phân biệt Cardano là blockchain được lựa chọn cho các doanh nghiệp dựa trên NFT?

Quy mô quỹ: 200.000 USD được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Đề xuất một phương tiện hoặc cách thức để thúc đẩy các trường hợp sử dụng kinh doanh trên Cardano có sử dụng NFT như một thành phần cốt lõi và có thể hoạt động như một bộ phận hỗ trợ cho hệ sinh thái Cardano. Điều này có thể bao gồm bất kỳ mô hình kinh doanh nào dựa trên NFT. Hãy nghĩ về cách điều này được triển khai trên quy mô lớn thu hút hàng triệu người dùng, những người khi đã tham gia, có thể trở thành khách hàng của dApp, công cụ, DeFi và các dịch vụ khác.

Thử thách này là về việc xây dựng các doanh nghiệp định kỳ kết hợp NFT trên hệ sinh thái Cardano. Càng nhiều loại NFT được lưu hành trên Cardano sẽ làm tăng tiện ích của Cardano và ADA.

Những gì nên được đề xuất?

Các đề xuất nên dựa theo các trường hợp sử dụng cụ thể và cộng đồng sẽ biết các trường hợp cụ thể mà NFT có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề khác nhau. Nói chung, tập trung vào NFT có thể mang lại hiệu quả cao nhất, tập trung nhiều vào các mô hình kinh doanh dựa vào NFT như một thành phần cốt lõi của hầu hết các giao dịch.

Tại sao nó lại quan trọng?

NFT có tiềm năng tạo ra các doanh nghiệp với các yêu cầu sử dụng NFT định kỳ để tăng việc sử dụng chuỗi khối Cardano.

Thành công trông như thế nào?

Nhiều ý tưởng chất lượng cao sẽ được đề xuất có thể phát triển đáng kể cơ sở người dùng, tiện ích mạng, giá trị mạng và lưu thông ADA của Cardano.

Các chỉ số chính để đánh giá

  • Số lượng đề xuất giải quyết trực tiếp các trường hợp sử dụng NFT theo cách có thể định lượng được.
  • Chất lượng của các đề xuất được đo lường bằng sự quan tâm và tham gia của cộng đồng.
  • Kết quả của bất kỳ dự án được Quỹ 7 tài trợ nào ảnh hưởng đáng kể đến tiện ích NFT trên chuỗi khối Cardano.

Tài liệu tham khảo

  1. Đề xuất cài đặt thử thách ban đầu
  2. Đề xuất thiết lập Thử thách Fund4