Cảnh báo về mối đe dọa mới nổi của Cardano

Làm thế nào chúng ta có thể giúp các cổ đông xác định các mối đe dọa nghiêm trọng tới hệ thống đang nổi lên đối với chuỗi khối Cardano trước khi một mối đe dọa vượt qua hệ thống?

Quy mô quỹ: 50.000 USD được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Hệ thống chuỗi khối là một hỗn hợp phức tạp của các thành phần công nghệ, kinh tế và xã hội dựa vào và được sử dụng bởi nhiều cổ đông từ các khu vực địa lý và nguồn gốc khác nhau. Các hệ thống này không bị cô lập với thế giới thực và các mối đe dọa bất ngờ có thể xuất hiện từ tương tác có tính thay đổi liên tục.

Các cổ đông của Cardano (người dùng, SPO, nhà phát triển DApp, đối tác, Sở giao dịch, chính phủ, công ty) cần một hệ thống linh hoạt có thể xác định và phân loại các mối đe dọa đang phát triển đối với sự tồn tại của chính nó.

Tại sao nó lại quan trọng?

Sự phức tạp của Cardano tăng lên khi phân quyền, mã thông báo gốc, hỗ trợ đa tài sản, hợp đồng thông minh và người dùng mới. Các mối đe dọa sẽ xuất hiện.

Thành công trông như thế nào?

Sự tiến hóa ổn định. Cardano tiếp cận thành công người dùng mới, nhà phát triển, DApps, chữ kí điện tử, SPO, oracles, công ty. Các mối đe dọa được xác định

Các chỉ số chính để đánh giá

Khi kết thúc thử thách này, chúng ta nên tự hỏi: Liệu chúng ta có quản lý để tạo ra một cơ chế đơn giản để xác định các mối đe dọa hệ thống mới, mối đe doạ đang nổi lên đối với hệ sinh thái Cardano không? Hiện tại, chúng ta không thể nhìn thấy tương lai, nhưng khi các sự kiện diễn ra, chúng ta có thể sử dụng trí tuệ và giác quan chung của mình để phát hiện những mối nguy hiểm mới đối với chuỗi khối Cardano và việc sử dụng nó.

  • Số lượng các mối đe dọa tiềm ẩn đã được gửi.
  • Phân loại các mối đe dọa đã gửi theo mức độ khẩn cấp
  • Số lượng các mối đe dọa đã được xác định là nghiêm trọng và có hệ thống.
  • Nhóm các nguồn đe dọa thành các loại và loại để xác định các khu vực nguy hiểm rộng hơn
  • Số lượng các bên liên quan của Cardano tương tác với cơ chế cảnh báo mối đe dọa
  • Số lượng các đề xuất Catalyst đã được đệ trình và được tài trợ trong các vòng tài trợ tiếp theo để giải quyết trực tiếp các mối đe dọa đã được xác định cấp bách nhất.

Tài liệu tham khảo

  1. Đề xuất cài đặt thử thách ban đầu