DeFi và cho vay vi mô ở Châu Phi

Quy mô quỹ: $ 90,000 USD thanh toán bằng Ada

Làm cách nào chúng ta có thể cho phép tạo ra các giải pháp cho vay vi mô và Defi dApp phù hợp với bối cảnh của Châu Phi?

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tại sao nó lại quan trọng?

Cho vay vi mô và các DeFi dApps được nhắm mục tiêu cụ thể đến bối cảnh Châu Phi & dựa trên các chuẩn mực văn hóa lịch sử sẽ thúc đẩy sự chấp nhận của người dùng

Thành công trông như thế nào?

Các doanh nghiệp tự tin gửi các đề xuất được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm giải quyết bối cảnh cho vay vi mô và tài chính phi tập trung ở Châu Phi

Các chỉ số chính để đánh giá

  • Các đề xuất đã đệ trình được nghiên cứu kỹ lưỡng, khả thi và giải quyết các chuẩn mực và thông lệ văn hóa tài chính truyền thống của Châu Phi
  • 3 hoặc nhiều hơn được tài trợ thành công cho vay vi mô và Defi dApp ra mắt trong 3 vòng tài trợ tiếp theo
  • Mức độ sử dụng của người dùng tối thiểu 50% trong thị trường mục tiêu của đề xuất được tài trợ trong vòng 2 năm

Tài liệu tham khảo

  1. Đề xuất cài đặt thử thách ban đầu