Challenge Setting Proposals

TODO - Customize site navigation and search here.

This index page is yet to be udated. This is the Catalyst Proposals for fund 6 section. It will update for each fund.


Phát triển Đông Á, Phát triển Cardano

Làm thế nào để chúng ta phát triển hệ sinh thái Cardano ở khu vực Đông Á theo một cách toàn diện, đa dạng và theo hướng khuyến khích và hỗ trợ? Giống như cách chúng tôi làm ở Châu Phi, tập trung vào các sáng kiến và việc triển khai!

Phát triển tài chính xã hội và môi trường

Để giải quyết các tình trạng khẩn cấp liên quan về khí hậu và các thách thức kinh tế, chúng ta cần xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp để thúc đẩy sự thay đổi. Chúng ta có thể xây dựng những giải pháp nào trên Cardano để tài trợ cho sự đổi mới xã hội và môi trường?