Cái nhìn thấu suốt của TADATek

Catalyst TV - Tổng quan TADATek

Hãy ghé qua để bình luận, thích và bình chọn cho đề xuất này từ cộng đồng Việt Nam.

  • Thách thức: Mở rộng quy mô Trung tâm cộng đồng của Cardano
  • Đề xuất: TADATek Insights
  • Nguồn vốn yêu cầu: 16619

Gặp gỡ nhóm:

Hung Nhu
  • Người sáng lập TADATek
  • Quản lý cộng đồng
  • Plutus Pioneer
  • Nhà phát triển
  • SPO

Theo dõi các hoạt động của nhóm