Tập 1 - 2 Minute Review

Catalyst TV - Tập 1

Nhóm đặc biệt - 2 phút Review - với chuỗi 3 đề xuất mang lại lợi ích cho 1 mục tiêu cuối cùng - giúp cộng đồng Việt Nam và toàn cầu hiểu sâu sắc về các đề xuất dựa trên các công cụ của họ.

Tìm hiểu thêm về các đề xuất:

F7: Scale-UP Cardano’s Community Hubs

Ngân quỹ yêu cầu tính bằng USD là 12,000

F7: Multilingual resources

Ngân quỹ yêu cầu tính bằng USD là 18480

F7: Improve and Grow Auditability

Ngân quỹ yêu cầu tính bằng USD là 12298

Thông tin liên hệ: